Liên Lạc

địa chỉ

Pagode Tri Thu
Schulhausstrasse 28
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel. +41 (0)31 911 94 66
Mob. +41 (0)79 848 16 56
Web. www.pagodetrithu.ch
E-Mail. pagodetrithu@gmail.com

Facebook Pagode Trí Thủ

portrait-thay-quang-hien-001

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật