DANH CÚNG PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-05-2021

 (theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: A Tam Hanh 50fr,An Danh 100fr,An Danh 100fr,An Danh 20fr,An Danh 20fr,An danh 320fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,Chau Giang Phat 20fr,Chi Tim 30fr,Chung Bach Mai 400fr,Dang Van But 100fr,Diep Thanh 20fr,Dieu Chuyen 100fr,Dieu Khanh 80fr,Dieu Niem 200fr,Dieu Tam 100fr,Dieu Thai 40fr,Do Thi Thu Thuy 160fr,Do Thi Tuyet Lan 100fr,GDPT Thien Tri 100fr,Ha Dinh Phong 80fr,Ha Luong 270fr,Hue Thanh 80fr,Hue Thien+ Minh Phuoc+Dieu Hieu+ Minh Phuong 800fr,Huy Kheng Lao+ Tang 50fr,Huynh Hai 30fr,Huynh Lam Le Loan 200fr, Huynh Van Men 160fr,Johannes Juker 20fr,Kewin 100fr,Kha Jinny 300fr,Kieu Thi Thu Hoa 200fr,Kim Nhi 20fr,Klossner Tran Thanh Truc 50fr,Le anh Tuan 50fr,Le Kim Loan 50fr,Le Quyet Thang 60fr,Le Tan Long Thu 50fr,Le Thi Hong Hanh +Martin 170fr,Le Thi Thu Ha 50fr,Le Van On 200fr,Luu Trung Hung 60fr,Luu Tu Tran 50fr,Ly Kim 100fr,Ly Nghia 100fr,Ly Vi Dan 50fr,Ng Cuong Dinh 60fr,Ng Dinh Cuong 30fr, Ng Dinh Thi Tham 50fr,Ng Khac Do 20fr,Ng Ngoc Lai 90fr,Ng Ngoc Tram 10fr,Ng Thi Hieu 100fr,Ng Thi Thanh Binh 100fr,Ng Thi Tuyet 50fr,Ng Van Nhan 200fr,Ngo Hue 50fr,Oswald Brulhart 200fr,Pham Hoang Hao +Thao 100fr,Pham Lam Anh 150fr,Pham Phu Duc 30fr,Pham Phu Van 20fr,Pham Phu Duc 240fr,Phan Kaufmann Thi Minh Phuong 200fr,Phan Kim Mi 30fr,Phan Thi Ngoc 100fr,Phan Thi Ngoc 200fr,Phan Thi Ngoc Lieu 200fr,Phan Thi Ngoc Lieu 400fr,Phan van Phuc 100fr,Phu Kim Anh 50€,Phuong 50fr,Quach Thi Phung 100fr, Quang Thien 30fr,Sc Nhu Minh 100fr,Tang Thi Thu Ha 50fr,Tran Duc Vinh 100fr,Tran Kim Thuy 50fr,Tran Luong Thi Lam 100fr,Tran Minh Nhi 100fr,Tran My Yen 200fr,Tran Thi My Cong 300€,Tran Thien Phuoc + Cuc 250fr,Tran Tu Dung 100fr,Tran Van Thong 50fr,Truong Thi Thu Ngan 20fr,Truong Xuan Phung 100fr,Vo Le Thi Lan 100fr,Vo Quoc Quan + Cuc 500fr,Vo Van Chanh 100fr,Vo Van Thang 200fr,Vuong Van Phu + Kim Quyen 100fr.

ĐỊNH KỲ: Bui Truong Thanh Thuy 120fr,Cai Huynh Ngoc Luc 120fr,Dieu Khanh 120fr,Do Thi Thu Thuy 240fr,Do Thi Tuyet Lan 720fr,Duong Kim Nguyet 3600fr,Duong Nhut Dong 120fr,Huynh My Uyen Bettina 60fr,Huynh Quoc Hoa 120fr,Le Anh Tuan 120fr,Ly Vi Dan 120fr,Ng Trong Binh 120fr,Ng Truong Manh Mai 120fr,Pham Phu Thin 120fr,Phan Thi Ngoc 240fr,Tac Binh 240fr,Tac Huong 240fr,Tac Lan 240fr,Tac Trang 240fr,To Duc 120fr,To Oanh Than 800fr,Tran Bich Nhung 120fr,Tran Dat Hon 120fr,Tran Duc Lam 240fr,Tran Hien 240fr,Tran Ngoc Thanh 120fr,Trinh Van Hua 50fr.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.