DANH CÚNG PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 08-12-2020

 (theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: An Danh 100fr, An Danh 20fr, An Danh 50fr, AW 1000fr, Chi Cuc 40fr, Chi Hue 100fr, Cung Nghia 100fr, Dang Cam Le 50fr, Dieu Lien 100fr, Dieu Nghiem 90fr, Dieu Thai 50fr, Dieu Thanh 50fr, Giac Tam 500 GBP, Quan & Cuc 500fr, Hue Thanh 150fr, Huynh Lam Le Loan 200fr, Jonathan Trieu 500fr, Khong Thi Chu 100fr, Kieu Thi Thu Hoa 200fr, Kim Nhi Le 20fr, Klossner Tran Thanh Truc 100fr, Langmeier Hong Ha 50fr, Le Anh Tuan 100fr, Le Thi Hong Hanh 80fr, Ly Kim 100fr, Ly Nghia 100fr, Ly Vi Dan 50fr, New Asia 1050fr, Ng Dinh Cuong 150fr, Trinh Nhon Quy 500fr, Ng Do Van Hai & Hoa 100fr, Ng Kim Lai 50fr, Ng Ngoc Lai 150fr, Ng Tan Duc 500fr, Ng Tan Duc 500fr, Ng Thi Hong Hanh 100fr, Ng Thi Thanh Binh 100fr, Phan Kaufmann Thi Minh Phuong 250fr, Phan Ngoc Tuan 50fr, Phan Thi Ngoc 100fr, Phan Thi Ngoc Lieu 200fr, Phu Dai The 20fr, Phu Kim Anh 70€, Quang Duc 20fr, Quang Thien 100fr, To Duc 200fr, To Ngoc Hue 100fr, To Oanh Than 200fr, Tran Tuan 500fr, Tran Uy 100fr, Tran Van Kha 50fr, Tran Van Thong 100fr, Tran Vuong Ky 50fr, Trinh Ngoc Giau 50fr, Vo Van Thang 200fr, Vo Van Thang 200fr, Vuong Van Phong 100fr.

ĐỊNH KỲ: Ha Luong 360fr, Pham Thi Tu 300fr, To Oanh Than 800fr, Tran Dat Hon 120fr, Tran Duc Lam 240fr.

CU TR LŨ LỤT: A Chau Bern 500fr, ASIA Nam 1000fr, Bich Nhung 50fr, Chau Ngoc Anh 50fr, Chau Quang 100fr, Chi Mui 50fr, Chi Nga 250fr, Chung Bach Mai 100fr, Di Phong 200fr, Dieu Chon 300fr, Dieu Hue 100fr, Dieu Huu 50fr, Dieu Phuc 100fr, Dieu Thai 100fr, Dieu Thuan 50fr, Group Khanh 1000fr, Ho Nam Phong 400fr, Hue Duc 100fr, Hue Phuong 100fr, Huynh Hoa 100fr, Lam Tho Tuong 50fr, Le Anh Tuan 300fr, Le Chi 100fr, Le Hoa 100fr, Le Thi Hong Hanh 100fr, Loan Huynh 100fr, Mai Brenken 50fr, My Uyen 100fr, Nam Phuong 50€, NS Nhu Minh 50fr, Ng Manh Mai 100fr, Ng Minh Hien 100fr, Ng Minh Hieu 100fr, Ng Quoc Toan 50fr, Ng Thach Ngoc 50fr, Ng Thanh Binh 50fr, Ng The Chung 100fr, Ng Thi Hong Hanh 100fr, Ng Vi Cao 100fr, Nga Nguyen 200fr, Ngo kim Hanh 100fr, Ngoc Anh 150fr, Nguyen Chieu 200fr, Nguyen Phuc 200fr, Nhuan An & Dieu Hoa 500fr, Nhuan Duc 100fr, Nhuan Ngo 200fr, Pham Phu Duc 100fr, Phan Lam 100fr, Phan Tam 30fr, Phan Van Phuc 100fr, Phan Van Phuc 100fr, Phan van Than 100fr, Phu Dai The 50fr, Quang Thien 100fr, SC Dam Thuan 100fr, SC Tinh Hoa 100fr, Schicht Thi Hoa 100fr, Stemmler Cao 200fr, Thai Minh Dat 20fr, Thai Minh Man 20fr, Thai My Linh 20fr, Thai Van Dung 100fr, Thai Van Dung 100fr, Than To Oanh 50fr, Thuy Long 100fr, Thuy& Hoang 150fr, Tran Ng Thi Huong 100fr, Tran Thi Cuc 200fr, Vi Trung 20fr, Viet & Duy 100fr, Vo Tuan Hung 200fr, Vo Thi Thu Hong 1000fr, Vo Thi Thu Nguyet 150fr, Vo Van Thang 200fr.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.