DANH CÚNG PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-07-2020

 (theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: An Danh 100fr,An Danh 10fr, An Danh 20fr,An Danh 30fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr, Bui Hoang Phu Chakrya 100fr, Chau Ngoc Anh 50fr, Chau Ngoc Quang 120fr, Chau Van Long 100fr, Chi Phung 20fr,Chuc An 40fr,Chung Mai Hoa150fr,Dam Chung Bach Mai 350fr, Dang Hoi 40fr, Dang Van But 50fr,Dang Van But 50fr,Dang Van Hong 20fr, Danh Tang 50fr,Dao 10fr, Dao Duc Dung 50fr, Dao Thi Xuan 50fr, Dieu Khanh 50fr, Dieu Nhan 1000€,Doan Thi Khanh 40fr,Du Hue Quyen 40fr, Duong Nhut Quang 20fr,Fam Delniaux 100fr,GDPT Thien Minh 100fr, Gilberr Bich Thuy 20€ Hiep Thu Geneve 40fr, Ha Luong 180fr,Ha Thi Tinh50€, Hanh Thu 50fr,Hay Dean10fr,Hoa kim Duong & Kim bông Trần 400rf, Hoang Thi Nu +Ronald Bauman 100fr,Hue Tu 300fr, Huy Kheng lao –Tang 50fr, Huynh lam Le Loan 100fr,Huynh Lam Le Loan 150fr, Huynh Lam Le Loan 50fr, Huynh Ng  Nghia 100fr,Khong Thi Chu 100fr, Kiều Thị Thu Hoa 400fr, Kim Chi Heilinger 50fr,Kim Oanh Hoang 20fr, Lam Tan 50fr, Lam Tran My 100fr, Le Anh Tuan 30fr,Le Bich Thuy 50fr,Le Karin 100fr,Le Thi Hong Hanh 50fr,Le Thi Tim 30fr, Le Tuan 50fr,Lin Sa Digwill 50fr, Linh Bümpliz 50fr,Luong Dinh Son 20fr, Luong Thi Lam 50fr,Luu Tu Phong 50fr,Luu Tu Tran 10fr,Ly Nghia 100fr, Ly Vi Dan 100fr,Ma To Huyen 10fr, My Linh Blumer 20fr, Ng Dinh Cuong 210fr, Ng Do Quyen 40fr,Ng Hang 20fr, Ng Minh Hien 130fr, Ng Ngoc Lai 120fr, Ng Ngoc Lai 30fr,Ng Ngoc Lai 60fr,Ng Thanh Son 20fr, Ng Thi Lan 50fr,Ng Thi Nhung 30fr,Ng Thi Thanh Binh 40fr,Ng Thi Thanh Binh 50fr, Ng Thi Tuyet 50fr, Ng Van Minh 30fr,Ng Van Nhan + M Thu 100€, Pham Hao + Thao 50fr, Pham Phu Duc 30fr,Pham Phu Duc 30fr, Pham Phu Van 20fr, Pham Thi Ngoc Lieu 50fr,Phan Kaufmann Phương.400fr, Phan Van Phuc 150fr, Phan Van Than 50fr,Phu Kim Anh 100€, Phung Khanh Van 10fr, Quach Tran Tu Dung 50fr, Quan +Cuc 1000fr,Quang Thao 50fr, SC Nhu Minh 50fr, Som 20fr, Stemler Cao 50fr,Tat Van Giai 20fr,Thai Thu 50fr,Thai Van Dung 30fr, Thi Phan Graeflin 50fr, Thien An +Thien Ngan 50fr, Thien Thong 50fr,To Chau Take Away 50fr, To Duc 100fr,To Duc 100fr, To Oanh Than 800fr,Tran Duc Minh 50fr,Tran Duc Vinh 30fr, Tran Hong An 10fr,Tran Hong An 50fr,Tran Hong Nhi 10fr, Tran Huyen Anh 20fr,Tran Kim Lai 100€,Tran Le Hang 100fr, Tran Ngoc Thanh 120fr, Tran Thi Thu 50fr,Tran Thanh Truc 50fr, Tran Van Dong 100fr,Tran Van Phu 30fr, Trieu Hon 100fr,Trieu Van +Mai 100fr,Trinh Minh Khai 50fr,Trinh Tai De 100fr, Tu Dai Ban 30fr, Vo Le Thi Lan 100fr, Vo Thanh Binh 100fr, Vo Van Chanh 100fr,Vo Van Thang 100fr, Vuong Phu + Quyen 50fr, Vuong Van Phong 100fr.

ĐỊNH KỲ: Bui Truong Thanh Thuy 120fr,Chau Van Long 300fr, Dieu Chuyen 120fr, Dieu Huong 120fr, Dieu Thanh 240fr,Do Thi Tuyet Lan 720fr,Ha Luong 360fr,Langmeier Hong Ha 100fr, Le Anh Tuan 120fr, Le Thi Hong Hanh 120fr,Lý Vi Dân 120fr,Ng Minh Luat 240fr,Ng Thi Nhung 120fr, Ng Trong Binh 120fr,Nguyen Thi Hong Anh 50fr,Pham Phu Duc 240fr,Thai Van Dung 120fr,To Duc 120fr,To Oanh Than 600fr,Tran Van Phu 120fr,Truong Manh Mai 120fr.

BÁT QUAN TRAI: Dieu Chon 100fr,Dieu Hanh 50fr,Dieu Huong 50fr,Dieu Khanh 50fr,Dieu Ngoc (Tran) 50fr, Dieu Nguyet 20fr,Dieu Phuong 50fr, Dieu Quang + Nhuan Phuoc 50fr,Dieu Sinh 50fr, Dieu Thai 50fr,Dieu Thanh 50fr,Dieu Thanh 50fr,Dieu Tho 50fr, Hue Duc +Hue Phuong 100fr,Hue Thanh 50fr,Minh Dung 50fr, Nguyen Chieu 50fr, Tam Thanh+DNgoc100fr,Tam Tinh 50fr, Tu Hanh Quang 50fr.

THỰC PHẨM: Bac To banh pia, Huong Huan thach dua, Huong Olten 20 cay cha lua, Ken banh da lon, Mai +Hon cung Thach dua, NAM ASIA cung duong banh mi 2850fr,3 ky đat mua do lam banh,bun bo hue,Simon 10 cay cha lua,Tang Ngoc Anh 10ky banh uot, Ty Phuong cung xoi bap, Ut Thuy 160 banh tieu+300 banh cam.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.