DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 5-7.2019

 (theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: A Van 50fr,Bui My Phuong 50fr,Chau Van Long 100fr,Cuong Ng Dinh 30fr,Dieu Khanh 50fr,Hoang Phu Duc 30fr,Hoang Phu Van 20fr,Huy Khen 20fr,Huynh Lam Le Loan 50fr,Huynh Lam Le Loan 50fr,Huynh Phu Cuong 50frNg Thanh Son 20fr,Kieu Thi Thu Hoa 50fr,Kieu Thi Thu Hoa 50fr,Kim Chi 20fr,Kim Hoa Duong & Kim Bong Tran 100fr,Le Hoa 50fr,Le Tan Nam 100fr,Le Thi Hong Hanh 70fr,Le Thi Tim 30fr,Luong Thi Lam 50fr,Luu Gia Trinh 50fr,Luu Tieu Khanh 50fr,Luu Tran Dung 50fr,Luu Truong Kim Anh 50fr,Mai 240fr,Mai 60fr,Ng Dinh Cuong 30fr,Ng Minh Hien 60fr,Ng Sanh Su  60fr,Ng Thach Ngoc 30fr,Ng The Chung 200fr,Ng Thi Lang 50fr,Ng Thi Nghia 100fr,Ng Thi Thanh Thao 50fr,NG Trong Binh 20fr,Ngo Thi Thuy Tien 30fr,Nhuan An Dieu Hoa 500fr,Nhuan Tam 10fr,Nhung 20fr,Pham Lam Anh 30fr,Phan Kaufmann Phuong 50fr,Phan Kaufmann Phuong 50fr,Phan Thi Ngoc 100fr,Phan Thi Ngoc Lieu 300fr,Phan Thoang 30fr,Phan Van Phuc 100fr,Phu Kim Anh 50€,Phuc Mai 100fr,Phung 50fr,Phung Van Ngo 20fr,Quach Tran Tu Dung 100fr,Sayla 50fr,Sayla+Vinh 50fr,SC Dam Thuan 100fr,Tam Van 50fr,Tam Van 50fr,Tat Van Giai 20fr,Thai Minh 20fr,Thai Minh 30fr,Thai Van Dung 40fr,Thi Hong Anh Ng 500fr,To Duc 500fr,Tran bich Nhung 50fr,Tran Dat Hen 250fr,Tran Dat Hen 50fr,Tran Dat Lap 50fr,Tran Ngoc Anh 50fr,Tran Huyen Anh 20fr,Trinh Van Hua Hy 50fr,Truong Xuan Phung 120fr,Tu Dai Bang 20fr,Vo Van Thang 100fr.

ĐỊNH KỲ: Cuc Tran 70fr,Huynh My Quyen 60fr,Huynh Quoc Hoa 30fr,Huynh Vi Trung 20fr,Luong Ha 90fr,Ng Minh Luat 240fr,Tan Ky 240fr,To Duc 120fr.

HUÂN TU: Dieu Chon 100fr,Dieu Quy 100fr,Manh Mai 30fr,Tran Thi Cuc 50fr.

BÁT QUAN TRAI: Dieu Khanh 50fr,Dieu Ngoc 50fr,Dieu Thai 50fr,Duc + Chieu 60fr,Hue Duc 100fr,Hue Thanh 50fr,Nhuan Hai 100fr,Tanh Qua 60fr.

THỰC PHẨM: A Chau Bern 3 bao gao.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.